MUHENDISLIK GEODINAMIKASI VA YERDAN MASAFIDA ZENDLASH

Muhandislik geodinamika va YMZ laboratoriyasida koʻchki jarayonlarining shakllanishi va rivojlanishi tabiatiga oid ilmiy masalalar yechiladi.
Laboratoriya quyidagi xizmatlarni taqdim etadi:
  • ko’chki jarayonlarida zarar ko’rgan hududlarni (daryolar havzalari, ma’muriy tumanlar, viloyatlar) baholash;
  • hudud ko‘chki xavfining o‘rta va yirik masshtabli xaritalarini tuzish;
  • ko‘chki bo‘lishi mumkin bo‘lgan hududlarni va ko‘chki jarayonlarining rivojlanish hududlarini aniqlash;
  • muhandislik inshootlari, turar-joy binolari va boshqa obyektlarda ko’chkilar ta`siridan yuzaga kelishi mumkin bo’lgan oqibatlarni baholash;
  • ko’chkilarni rivojlantirish jarayonida obyektlarning zaifligini baholash;
  • ko’chkilar ta’siridan yuzaga kelishi mumkin bo’lgan oqibatlar xavfini baholash;
  • Yer ko‘chishi holatining (viloyat, daryolar havzasi, ma’muriy hudud) parametrik xarakteristikasi bilan keng masshtabli kosmik xaritalarini qurish, obyektlar va inshootlarga yetishi mumkin bo‘lgan zarar va xavf zonalarini ajratish, hududlarning rivojlanish dinamikasini baholash va oxirgi 15-20 yil ichida vaqt va hudud bo’yicha ko’chki jarayonlarining rivojlanishi.
Hududlarni ekzogen va muhandislik-geologik jarayonlardan himoya qilishning kompleks sxemalarini muhandislik-geologik asoslash, seysmiklik va iqlim zonalligini hisobga olgan holda tuproqlarning dinamik xususiyatlarini o‘rganish, massivdagi tog‘ jinslarining barqarorligini va barqarorlashtiruvchi qiyaliklarni o‘rganish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqadi; xavfli geologik jarayonlar va tuzilmalar deformatsiyalarining oldini olish; obyektlarni EGJ ta’siridan himoya qilish, shuningdek, muhandislik-geologik va gidrogeologik parametrlarni o’lchash asboblari.