Category Archives: Без рубрики

“GIDROINGEO instituti” DM huzuridagi DSc.24/30.12.2019.GM.96.01 raqamli Ilmiy kengashda Ilmiy seminar boʻlib oʻtdi

Joriy yilning 1 mart kuni “GIDROINGEO instituti” DM huzuridagi DSc.24/30.12.2019.GM.96.01 raqamli Ilmiy kengashda Ilmiy seminar boʻlib oʻtdi.
Ilmiy seminarda geologiya-mineralogiya fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) nomzodini olish uchun 04.00.04 – “Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi” ixtisosligi boʻyicha Qurbonov Nosirali Taxirovichning “Shimoliy Nurota togʻ oldi tekisligining injener-geologik sharoitlarini hududni kompleks oʻzlashtirish uchun baholash” mavzusidagi dissertatsiya ishi hamda Xolmirzayev Maʼmurjon Janazakovichning “Sanoat hududlarida ifloslantiruvchi unsur (modda)larni migratsion xususiyatlari (Chirchiq sanoat hududi misolida)” mavzusidagi dissertatsiya ishlari koʻrib chiqildi.

Ilmiy seminar yakunida dissertantlarga dissertatsiya ishlaridagi kamchiliklarni bartaraf etish boʻyicha tavsiyalar berildi hamda ular bartaraf etilgandan soʻng dissertatsiya ishlari himoyaga qabul qilinishi boʻyicha qaror qabul qilindi.


1 марта текущего года в ГУ «Институт ГИДРОИНГЕО» состоялось Научный семинар при Научном Совете DSc.24/30.12.2019.GM.96.01.

На Научном семинаре для получения ученой степени доктора философии (PhD) по геолого-минералогическим наукам по специальности 04.00.04 – «Гидрогеология и инженерная геология» были заслушаны доклады диссертационной работы Курбанова Носирали Тахировича на тему «Оценка инженерно-геологических условий северной предгорной равнины хр. Нуратау для комплексного освоения территории» и Холмирзаева Маъмуржона Жаназаковича на тему «Миграционные свойства загрязняющих веществ в промышленных зонах (на примере Чирчикской промзоны)».

По итогам заседания Научного Семинара диссертантам были даны рекомендации по устранению недостатков в диссертационных работах, а после их устранения принято решение о принятии диссертационных работ к защите.

On March 1 of this year, the Scientific Seminar under the Scientific Council DSc.24/30.12.2019.GM.96.01 was held at the SE “Institute of HYDROENGEO”.

At the Scientific Seminar for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in geological and mineralogical sciences in the specialty 04.00.04 — “Hydrogeology and engineering geology”, the reports of the dissertation work of Kurbanov Nosirali Takhirovich on the topic “Evaluation of the engineering and geological conditions of the northern foothill plain of the Nuratau ridge for integrated development of the territory” and Kholmirzaev Mamurzhon Zhanazakovich on the topic “Migration properties of pollutants in industrial zones (on the example of the Chirchik industrial zone)”.

Based on the results of the meeting of the Scientific Seminar, the dissertators were given recommendations on how to eliminate shortcomings in dissertations, and after their elimination, a decision was made to accept dissertations for defense.

“8-mart – xalqaro xotin-qizlar kuni” bayrami munosabati bilan bayram tadbiri bo‘lib o‘tdi

“GIDROINGEO instituti” DMda “8-mart – xalqaro xotin-qizlar kuni” bayrami munosabati bilan bayram tadbiri bo‘lib o‘tdi.

Tadbirda institut direktori Q.R. Mingboyev institutda faoliyat olib borayotgan barcha xotin-qizlarni jamiyat taraqqiyotiga hamda soha rivojiga qo‘shayotgan hissasi va mehnatlarini alohida eʼtirof etgan holda ularni bayram bilan tabrikladi.

В ГУ «Институт ГИДРОИНГЕО» было проведено мероприятие в связи с праздником «8 марта – Международный женский день».

На мероприятии директор института К.Р. Мингбоев поздравил всех женщин, работающих в институте, с особым признанием их вклада в развитие общества и развитие сферы.

An event was held in connection with the holiday «March 8 — International Women’s Day» at the SE «Institute of HYDROENGEO».

At the event, the director of the institute K.R. Mingboev congratulated all women working at the institute with special recognition of their contribution to the development of society and the development of the sphere.

“Rahbar va yoshlar” uchrashuvi o‘tkazildi

Joriy yilning 10 mart kuni «GIDROINGEO instituti» DMning 2022 yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan “Yoshlar dasturi”da belgilangan topshiriqlarni samarali amalga oshirish maqsadida “Rahbar va yoshlar” uchrashuvi o‘tkazildi.

Uchrashuv davomida institut rahbari Q.R. Mingboyev tomonidan yosh mutaxassislarga ustoz-shogird anʼanasini davom ettirgan holda kasbiy mahoratlarini oshirish, yosh mutaxassislar ilmiy kengashini qayta shakllantirish, yosh mutaxassislarni kasbga bo‘lgan qiziqishini oshirish hamda tasdiqlangan rejaga muvofiq malaka oshirish kurslarida faol qatnashib, bilim va mahoratlarini oshirish bo’yicha vazifalar topshirildi.

Uchrashuvda har bir yosh mutaxassis bilan alohida suhbat o‘tkazilib, ularni qiynab kelayotgan muammolarni ijobiy hal etish yuzasidan manzilli chora-tadbirlar belgilab olindi. Yig‘ilishda har bir yosh mutaxassis o‘ziga yuklatilgan vazifalar bilan tanishdi va keyingi rejalarini shu vazifalarga muvofiq holda bajarilishi kelishib olindi.

10 марта т.г. состоялась встреча руководителя организации с молодыми специалистами на тему «Руководитель и молодежь» в целях эффективной реализации задач, изложенных в «Молодежной программе» ГУ «Институт ГИДРОИНГЕО», направленной на реализацию государственной молодежной политики в 2022 году.

В ходе встречи руководитель института К.Р. Мингбоев поручил молодым специалистам продолжить традицию «учитель-ученик», повысить свои профессиональные навыки, восстановить ученый совет молодых специалистов, повысить интерес молодых специалистов к профессии и активно участвовать в курсах повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом.

На встрече с каждым молодым специалистом была проведена отдельная беседа, определены адресные меры по позитивному решению проблем, которые их волнуют. На встрече каждый молодой специалист был ознакомлен с возложенными на него задачами и договорился о выполнении дальнейших планов в соответствии с этими задачами.

On March 10 of this year, a meeting was held between the head of the organization and young professionals on the topic “Leader and youth” in order to effectively implement the tasks set out in the “Youth Program” of the SE “Institute of HYDROENGEO”, aimed at implementing the state youth policy in 2022.

During the meeting, the head of the institute K.R. Mingboev instructed young professionals to continue the “teacher-student” tradition, improve their professional skills, restore the academic council of young professionals, increase the interest of young professionals in the profession and actively participate in advanced training courses in accordance with the approved plan.

At the meeting, a separate conversation was held with each young specialist, targeted measures were identified to positively resolve the problems that concern them. At the meeting, each young specialist was acquainted with the tasks assigned to him and agreed on the implementation of further plans in accordance with these tasks.

“GIDROINGEO instituti” DM huzuridagi DSc.24/30.12.2019.GM.96.01 raqamli Ilmiy kengash majlisi bo‘lib o‘tdi

Joriy yilning 30 mart kuni “GIDROINGEO instituti” DM huzuridagi DSc.24/30.12.2019.GM.96.01 raqamli Ilmiy kengash majlisi bo‘lib o‘tdi

Yig‘ilishda 04.00.04 – “Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi” ixtisosligi bo‘yicha Qurbonov Elboy Shavkatovichning geologiya-mineralogiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan “Konlarni yer osti usulda qazib olishda muhandis-geologik sharoitlarini o‘zgarishi (G‘ujumsoy va Xodjadik konlari misolida)” mavzusidagi dissertatsiya ishi himoyasi bo‘lib o‘tdi.

30 марта текущего года состоялось заседание Ученого совета №DSc.24/30.12.2019.GM.96.01 при ГУ «Институт ГИДРОИНГЕО»

На заседании состоялась защита диссертационной работы на тему “Изменение инженерно-геологических условий при подземной разработке месторождений (на примере месторождений Гужумсай и Ходжадик)”, подготовленной Курбановым Эльбоем Шавкатовичем на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по геолого-минералогическим наукам по специальности 04.00.04 – «Гидрогеология и инженерная геология».

On March 30 this year, a meeting of the Academic Council No. DSc.24/30.12.2019.GM.96.01 at the SE «Institute of HYDROENGEO» was held

At the meeting, the defense of the dissertation work on the topic “Change in engineering and geological conditions during underground mining (on the example of Guzhumsay and Khodzhadik deposits)”, prepared by Kurbanov Elboy Shavkatovich for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in geological and mineralogical sciences, specialty 04.00 .04 — «Hydrogeology and engineering geology».

Darmshtadt texnologiya universiteti Amaliy geologiya fanlari institutining Gidrogeologiya guruhi mutaxassislari bilan uchrashuv

“GIDROINGEO instituti” DMda Darmshtadt texnologiya universiteti Amaliy geologiya fanlari institutining Gidrogeologiya guruhi mutaxassislari Dr. Stephan Schulz va Prof. Dr. Christoph Schuth hamda institut direktori Q.R. Mingboyev boshchiligida institut mutaxassislari bilan hamkorlikda bajarilishi rejalashtirilayotgan “O‘zbekiston qurg‘oqchil ekotizimlari tabiiy resurslaridan barqaror foydalanishda taʼlim, ilm-fan va amaliyot o‘rtasidagi integratsiyasi” mavzusidagi qo‘shma ilmiy-tadqiqot loyihasi boʻyicha kelajakda qilinadigan ilmiy-tadqiqot ishlarining muhokamasi boʻlib oʻtdi.

O‘z navbatida institut direktori Q.R. Mingboyev hamkorlikka tayyorligini bildirib, belgilangan maqsadlarga erishish uchun oʻzaro ikki davlat qonunchiligi doirasida hamkorlik memorandumini imzolashni taklif qildi. Shuningdek, bunday ishlarning amalga oshirilishi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish yo‘lidagi sobit qadam ekanligi taʼkidlandi.

Встреча со специалистами группы гидрогеологии Института прикладных геологических наук Дармштадтского технологического университета

В ГУ «Институт ГИДРОИНГЕО» состоялась встреча со специалистами группы гидрогеологии Института прикладных геологических наук Дармштадтского технологического университета Др. Стефаном Шульцом, проф. Др. Кристофом Шутом и специалистами ГУ «Институт ГИДРОИНГЕО» под руководством директора института Мингбоева К.Р., с целью обсуждения будущих научно-исследовательских работ по совместному научно-исследовательскому проекту «Интеграция образования, науки и практики в устойчивом использовании природных ресурсов аридных экосистем Узбекистана».

В свою очередь директор Института в лице К.Р. Мингбоева выразил готовность к сотрудничеству и предложил подписать меморандум о сотрудничестве в рамках законодательства двух стран для достижения поставленных целей. Он также подчеркнул, что реализация таких работ является неуклонным шагом к развитию двустороннего сотрудничества.

Meeting with specialists from the Hydrogeology group of the Institute of Applied Geological Sciences of the Darmstadt University of Technology

A meeting was held at the SE “Institute of HYDROENGEO” with specialists from the Hydrogeology group of the Institute of Applied Geological Sciences of the Darmstadt University of Technology Dr. Stefan Schulz, prof. Dr. Christoph Shut and specialists of the SE “Institute of HYDROENGEO” under the leadership of the director of the institute Mingboev K.R., in order to discuss future research work on the joint research project “Integration of education, science and practice in the sustainable use of natural resources of arid ecosystems in Uzbekistan”.

In turn, the director of the Institute represented by Mingboev K.R. expressed readiness for cooperation and offered to sign a memorandum of cooperation within the framework of the legislation of the two countries in order to achieve the set goals. He also stressed that the implementation of such work is a steady step towards the development of bilateral cooperation.