ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДМ бўйича хизмат сафарлари харажатлари

«Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДМ бўйича чет еллик меҳмонларни кутиб олиш харажатлари

Gidrogeologiya va injenerlik geologiyasi instituti»DM ga qarashli aftotransportlar bo’yicha ma’lumot

«Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДМ бўйича Харид қилингар товар ва хизматлар бўйича харажатлар

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл (2024)

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
 1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209
Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл
2023 йил 4 чораги
БхУТ бўйича 1-шакл
Корхона, ташкилот «GIDROGEOLOGIYA VA INJENERLIK GEOLOGIYASI INSTITUTI» КТУТ бўйича 1433385
Тармоқ Прочие ХХТУТ бўйича 95120
Ташкилий-ҳуқуқий шакли ТхШТ бўйича
Мулкчилик шакли Государственная МШТ бўйича 200
Вазирлик, идора ва бошқалар Госкомгеология ДБИБТ бўйича 08524
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами СТИР 200522950
Ҳудуд ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани МхОБТ 1726269
Манзил OLIMLAR KO`CHASI  64-UY Жўнатилган сана 20.01.2024
Ўлчов бирлиги, минг сўм қабул қилинган сана
Такдим қилиш муддати 15.02.2024

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл Ўлчов бирлиги, минг сўм
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 9 671 343,00 10 498 671,00
Эскириш суммаси (0200) 011 6 906 252,00 8 192 515,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 — 011) 012 2 765 091,00 2 306 156,00
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020 515 832,00 515 832,00
Амортизация суммаси (0500) 021 466 132,00 503 127,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 — 021) 022 49 700,00 12 705,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 7 668,00 7 668,00
Қимматли қоғозлар (0610) 040
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080 7 668,00 7 668,00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090
Капитал қўйилмалар (0800) 100 2 453 401,00 2 453 401,00
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) 110 22 401,00 6 469,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 5 298 261,00 4 786 399,00
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 3 369 367,00 8 419 822,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 384 168,00 392 114,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160 2 985 199,00 8 027 708,00
Тайёр маҳсулот (2800) 170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) 190 25 353,00 92 513,00
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 4 372 782,00 4 627 425,00
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 2 840 990,00 3 641 054,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250 46 134,00 134 428,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 569 658,00 403 748,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 429 768,00 377 368,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280 448 167,00 11 171,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300 35 940,00 40 018,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 2 125,00 19 638,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 6 265 412,00 1 543 930,00
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 2 364 721,00 1 061 998,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350 3 792 873,00 368 389,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 107 818,00 113 543,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370 250 000,00 2 000 000,00
Бошқа жорий активлар (5900) 380
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 14 282 914,00 16 683 690,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 19 581 175,00 21 470 089,00
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 4 134 727,00 4 134 727,00
Қўшилган капитал (8400) 420
Резерв капитали (8500) 430 2 116 829,00 2 148 868,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 9 192 323,00 9 278 321,00
Мақсадли тушумлар (8800) 460 2 453 401,00 2 517 734,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 17 897 280,00 18 079 650,00
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 1 683 895,00 3 390 439,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 1 683 895,00 3 390 439,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 66 911,00 1 714 921,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 173 047,00 23 495,00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660
Олинган бўнаклар (6300) 670 1 127 954,00 1 280 052,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 196 029,00 32 544,00
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690 2 191,00 34 175,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 32 430,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 167 182,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 72 774,00 78 099,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 44 989,00 27 541,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 1 683 895,00 3 390 439,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 19 581 175,00 21 470 089,00

Молиявий натижалар тўгрисида хисобот — 2-сонли шакл